Soccer – Boys Varsity – Westtown Invitational-Spire Institute v Northwood School U19