Soccer – Boys Varsity – Westtown Invitational-Woodstock 2 v Northwood School U17